Pravidla projektu

 1. Členství v programu RECYKLOHRANÍ a jeho princip
 2. Přihlášení do programu a bezpečnost
 3. Obsluha programu
 4. Sbírání bodů
 5. Zapojení školy do osvětových nebo sběrových aktivit
 6. Podmínky pro sběr baterií a elektrozařízení
 7. Reklamace
 8. Výchova ke zpětnému odběru
 9. Ostatní ujednání

RECYKLOHRANÍ aneb Ukliďme si svět (dále též jen „program RECYKLOHRANÍ“) je dlouhodobý školní vzdělávací program finančně podporovaný společnostmi ECOBAT s.r.o. a ELEKTROWIN a.s. (dále společně jen „Společnosti“). Věnuje se výchovné a vzdělávací činnosti v oblasti životního prostředí, zejména osvětě v oblasti předcházení vzniku odpadu, nakládání s odpady a šetrnému hospodaření s vodou, a to v předškolních a školních zařízeních České republiky (MŠ, ZŠ, SŠ) (dále jen „školy“), spojené s realizací zpětného odběru použitých baterií, vysloužilých elektrozařízení a laserových tonerů či inkoustových cartridgí.

Od 1. ledna 2011 je jediným a výhradním organizátorem projektu společnost Recyklohraní, o.p.s. (dále jen „Organizátor“).

Školní vzdělávací program RECYKLOHRANÍ umožňuje školám deklarovat jejich ekologické myšlení a současně podporuje vnímání potřeby správného nakládání s odpady u žáků a studentů.

Organizátor průběžně usiluje o rozšiřování aktivit projektu o vhodná environmentální témata a s tím spojenou nabídku pro školy zapojené do programu. Pro financování těchto aktivit uzavírá dohody o spolupráci s dalšími partnery. Aktuálně se jedná o společnosti Cart4Future, s.r.o. pro sběr vysloužilých laserových tonerů a inkoustových cartridgí do tiskáren, REMOBIL, z.s. pro sběr použitých mobilních telefonů, Veolia, a.s. pro zapojení tématu šetrné spotřeby vody do programu. Společnost ASEKOL podporuje dílčí osvětové aktivity projektu.

 

1 Členství v programu RECYKLOHRANÍ a jeho princip

Členem školního recyklačního programu RECYKLOHRANÍ aneb Ukliďme si svět se může bezplatně stát každá škola, jež má právní subjektivitu (tj. má přiděleno identifikační číslo), která se prostřednictvím registračního formuláře na webových stránkách www.recyklohrani.cz přihlásí do programu RECYKLOHRANÍ a obdrží potvrzení o úspěšné registraci prostřednictvím kontaktního e-mailu. Škola je povinna vyplnit registrační formulář pravdivě a úplně.

Program RECYKLOHRANÍ umožňuje školám využívat metodické materiály pro vzdělávací a výchovné aktivity s ekologickou tematikou. Na základě registrace v programu RECYKLOHRANÍ může být ve škole umístěn sběrný prostředek na zpětný odběr drobných elektrozařízení, box na zpětný odběr baterií a box na zpětný odběr laserových tonerů či inkoustových cartridgí.

Poskytnutím kontaktních údajů do programu RECYKLOHRANÍ dává škola souhlas s jejich využíváním pro účely programu RECYKLOHRANÍ, zejména pro zasílání informací o akcích programu RECYKLOHRANÍ, zajištění zpětného odběru apod. Tento souhlas lze kdykoli písemně odvolat, a to zasláním odvolání na adresu Organizátora: Recyklohraní, o.p.s., Soborská 1302/8, 160 00 Praha 6 nebo na jeho e-mail info@recyklohrani.cz .

Škola může ukončit účast v programu RECYKLOHRANÍ pouze písemným oznámením o ukončení účasti.
 Písemné oznámení o ukončení účasti musí být doručeno na adresu Organizátora: Recyklohraní, o.p.s., Soborská 1302/8, 160 00 Praha 6 nebo na e-mail Organizátora: info@recyklohrani.czUkončit účast školy v programu RECYKLOHRANÍ může také Organizátor na základě opakovaného či zvlášť hrubého porušování pravidel programu. V případě ukončení účasti je škola povinna vrátit na vyžádání přidělený sběrný prostředek na drobná elektrozařízení, sběrný box na baterie a sběrný box na laserové tonery či inkoustové cartridge ve funkčním stavu odpovídajícím době použití a povaze sběrného prostředku, a to nejpozději do 30 dnů od ukončení své účasti v programu RECYKLOHRANÍ. Organizátor je oprávněn nepřijmout do programu RECYKLOHRANÍ školu, pokud jsou k tomu dány závažné důvody, zejména pokud se jedná o subjekt, který v minulosti zneužil výhody a/nebo mechanismus tohoto programu. 

2 Přihlášení do programu a bezpečnost

Škola je povinna zajistit, aby jejím jménem komunikovaly a jednaly s Organizátorem pouze osoby k tomu oprávněné.

Pro komunikaci v programu RECYKLOHRANÍ se škola přihlašuje pomocí svého uživatelského jména (tj. identifikační číslo nebo e-mailové adresy) a hesla, které obdrží po dokončení registrace na e-mailovou adresu kontaktní osoby, zadanou do registračního formuláře. V zájmu vlastní bezpečnosti je škola povinna uchovávat registrační údaje, zejména heslo, v tajnosti. Škola nese plnou odpovědnost za jakékoli zneužití svých registračních údajů, zejména hesla.

Škola se přihlášením do programu RECYKLOHRANÍ zavazuje průběžně aktualizovat údaje o škole a kontaktních osobách v programu.

Přihlášením do programu RECYKLOHRANÍ škola akceptuje tato pravidla, včetně jejich případných změn provedených v souladu s těmito pravidly.

3 Obsluha programu 

 • Informace o programu RECYKLOHRANÍ, registrační formulář, pravidla projektu, kontakty, materiály ke stažení, nabídka lektorských programů a přehled úkolů s environmentální tematikou jsou školám k dispozici na internetových stránkách recyklohrani.czbez nutnosti přihlášení.
 • Informace o škole a formuláře na objednání odvozu sběrného prostředku na drobná elektrozařízení, sběrného boxu na baterie a sběrného boxu na laserové tonery či inkoustové cartridge jsou dostupné pouze po zadání uživatelského jména a hesla na recyklohrani.cznebo poskytovány na infolince.
 • Telefonní číslo infolinky je 739 280 887.

Případné dotazy je možno také zasílat na e-mailovou adresu info@recyklohrani.cz.

4 Sbírání bodů

 • V rámci programu RECYKLOHRANÍ získávají jednotlivé školy body. Jejich výše je dána aktuálním sazebníkem zveřejněným na recyklohrani.cz, příp. je uvedena v zadání vyhlášeného úkolu či sběrové kampaně.
 • Společnosti a Organizátor mají právo změnit systém bodového hodnocení. Na tuto skutečnost budou školy upozorněny prostřednictvím webových stránek projektu RECYKLOHRANÍ a rovněž prostřednictvím e-mailu uvedeného při registraci školy, popř. na e-mailovou adresu, kterou příslušná škola uvedla jako kontaktní v průběhu projektu a to alespoň 14 dní před účinností změny.
 • Body slouží jako nástroj pro vyhodnocení aktivity jednotlivých škol v průběhu školního roku.

 • Body nejsou platebním prostředkem ani jej nenahrazují. Body nejsou přenosné.
 • Organizátor může vyhlásit celoroční soutěž pro školy zapojené do programu RECYKLOHRANÍ. V případě vyhlášení celoroční soutěže slouží body pro vyhodnocení pořadí škol, a to na základě pravidel aktuálně vyhlášené soutěže. Celoroční soutěž bude vždy vyhlášena na jeden školní rok, pokud organizátor výjimečně neurčí jinak v samostatných pravidlech Celoroční soutěže.
 • Body nebudou škole připsány, pokud byly získány v rozporu s dobrými mravy, byly získány na základě omylu nebo technické chyby nebo se jejich přidělení váže na důvody, které z jakéhokoli důvodu odpadly.
 • Pro určení počtu bodů získaných školou je rozhodující evidence bodů na bodovém účtu, ledaže škola prokáže nepochybně, že počet bodů na bodovém účtu je nesprávný.
 • Bodová konta jsou dostupná školám průběžně po přihlášení na webových stránkách recyklohrani.cz též jako dlouhodobá evidence aktivity školy v programu.
 • Škola zajistí, aby se v průběhu každého školního roku alespoň 1x zúčastnila plnění některého z úkolů vyhlášených na recyklohrani.cz a vykázala tuto aktivitu do informačního systému na www.recyklohrani.cz.
 • V případě, že škola tento úkol nesplní, aniž by k tomu byly dány důvody zvláštního zřetele hodné, Organizátor může účast školy v programu RECYKLOHRANÍ jednostranně ukončit.
 • Sazebník pro přidělování bodů v programu RECYKLOHRANÍ

 5 Zapojení školy do osvětových nebo sběrových aktivit

 • Škola zajistí, aby v průběhu každého školního roku alespoň 1x objednala svoz sběrného prostředku na drobné elektrospotřebiče, sběrného boxu na baterie a akumulátory nebo sběrného boxu na cartridge a tonery do tiskáren, nebo se 1x zúčastnila plnění některého z úkolů vyhlášených na recyklohrani.cz, případně využila metodický materiál EKOABECEDA a vykázala tyto aktivity v informačním systému na webových stránkách www.recyklohrani.cz.
 • V případě, že se škola nezapojí do sběrových ani osvětových aktivit, resp. nevykáže tyto aktivity v informačním systému na webových stránkách recyklohrani.cz, aniž by k tomu byly dány důvody zvláštního zřetele hodné, Organizátor může účast školy v programu RECYKLOHRANÍ jednostranně ukončit.

6 Podmínky pro sběr baterií, elektrozařízení, tonerů a cartridgí

 • Baterie, elektrozařízení, tonery i cartridge je možné sbírat jen do sběrných prostředků k tomu určených, označených a poskytnutých zdarma Společnostmi.

Sběrné prostředky musí být školou umístěny na takových místech, aby nedocházelo k porušování zásad bezpečnosti práce v prostorách školy. Za umístění sběrného prostředku odpovídá škola.

Sběrné prostředky na elektrospotřebiče jsou určeny jen pro drobná elektrozařízení, tj. veškerá použitá, ale kompletní drobná elektrozařízení, kde zdrojem energie jsou baterie, akumulátory nebo jsou napájeny elektřinou ze sítě a nespadají do kategorie velkých spotřebičů. Podrobná pravidla sběru elektrozařízení jsou popsána v materiálu: Elektrozařízení – praktické a bezpečnostní instrukce, který je ke stažení na stránkách www.recyklohrani.cz

Sběr elektrospotřebičů jako jsou chladničky, mrazničky, TV, PC monitory, apod. a jejich odvoz v režimu zpětného odběru bude realizován jen v případě, že byly tyto velké elektrospotřebiče užívány pro přímou potřebu školy a byly vyřazeny z majetku školy – viz materiál Elektrozařízení – praktické a bezpečnostní instrukce.

Sběr elektrospotřebičů bude probíhat především v rámci podzimních a jarních sběrových kampaní. Mimo tyto kampaně budou svezeny pouze elektrospotřebiče vyřazené z majetku školy.

Škola je povinna naplněný sběrný prostředek na drobná elektrozařízení, box na baterie či tonery a cartridge řádně připravit k odvozu dle pravidel zveřejněných na webových stránkách www.recyklohrani.cz v sekci Odvoz elektrozařízení; Odvoz baterií; Odvoz tonerů (přístupné pro registrované školy po přihlášení).

V případě opakovaného marného výjezdu (tzn., že baterie, elektrozařízení, tonery, jejichž odvoz škola objednala, nejsou připraveny k odvozu) může být škola z projektu RECYKLOHRANÍ vyloučena, popř. může být marná jízda škole účtována.

7 Reklamace

Reklamace týkající se programu RECYKLOHRANÍ (zejména stavu bodového účtu) musí škola uplatnit výhradně prostřednictvím e-mailové adresy info@recyklohrani.czV případě, že reklamaci nebude možné vyřešit přímo, bude po dořešení reklamace kontaktní osoba školy informována telefonicky nebo písemně a bude jí oznámen výsledek reklamace. Standardní doba pro vyřešení reklamace je jeden měsíc.   Bodové transakce a další požadavky lze reklamovat do 10 dnů ode dne, kdy se o záležitosti, která je důvodem reklamace, kontaktní osoba školy dozvěděla. Po uplynutí této lhůty nelze k uplatněné reklamaci přihlížet.

8 Výchova ke zpětnému odběru

Program RECYKLOHRANÍ je školní vzdělávací program, který pomáhá školám rozvíjet ekologické myšlení jejich žáků a studentů a současně u nich podporuje vnímání problematiky předcházení vzniku odpadu a potřeby správného nakládání s vysloužilými elektrospotřebiči, bateriemi, tonery a cartridgemi nebo odpady a šetrného chování vůči životnímu prostředí obecně.

Při registraci do programu RECYKLOHRANÍ má škola možnost zažádat o sběrný prostředek na sběr drobných elektrozařízení, box na sběr baterií a akumulátorů a box na sběr laserových tonerů či inkoustových cartridgí.

Vyjádří-li škola zájem o sběrný prostředek na sběr drobných elektrozařízení, box na sběr baterií a akumulátorů a box na sběr laserových tonerů či inkoustových cartridgí, vzniká Organizátorovi povinnost tuto nádobu i box škole dodat, neboť tímto vyjádřením zájmu ze strany školy zřizují škola a Organizátor místo zpětného odběru baterií a akumulátorů, místo zpětného odběru drobných elektrozařízení a místo zpětného odběru laserových tonerů či inkoustových cartridgí ve škole. Vlastnictví k sběrným nádobám na školu nepřechází.

Po přihlášení do programu RECYKLOHRANÍ a dokončení registrace s žádostí o sběrné prostředky budou škole zdarma dodány sběrné prostředky na sběr elektrozařízení, baterií a laserových tonerů či inkoustových cartridgí, a to standardně do 1 měsíce, nejpozději však do 2 měsíců od úspěšného dokončení registrace. Škola zodpovídá za přidělený sběrný prostředek a sběrný box a v případě jejich poškození nebo ztráty nese hmotnou odpovědnost. K ochraně sběrného prostředku a boxu škola přijme obvyklá opatření sloužící k ochraně majetku školy. Škola není oprávněna předat sběrné prostředky a/nebo jejich obsah jiné osobě než Organizátorovi nebo osobě, která se prokáže písemným pověřením Organizátora.

Organizátor a škola budou spolupracovat při informování žáků, studentů a dalších osob o způsobu zajištění zpětného odběru přenosných baterií, drobných elektrozařízení a laserových tonerů či inkoustových cartridgí.

Po úplném naplnění sběrného prostředku (tj. alespoň 80 % objemu sběrného prostředku, v případě drobných elektrozařízení minimálně o hmotnosti 60 kg) si škola prostřednictvím webového formuláře na www.recyklohrani.cz objedná odvoz baterií (který garantuje společnost ECOBAT s.r.o.), elektrozařízení (který garantuje společnost ELEKTROWIN a.s.), mobilních telefonů (který garantuje společnost REMOBIL, z.s.), nebo laserových tonerů či inkoustových cartridgí (který garantuje společnost Cart4Future s.r.o.). Příslušná společnost je povinna zajistit odvoz do 15 pracovních dnů od přijetí objednávky.

Společnosti jsou oprávněny a povinny zpětně odebírat použité baterie a akumulátory (společnost ECOBAT s.r.o.), elektrozařízení (společnost ELEKTROWIN a.s.), mobilní telefony (společnost REMOBIL, z.s.) a laserové tonery či inkoustové cartridge (společnost Cart4Future s.r.o.) ve škole. Místo zpětného odběru neslouží ke zpětnému odběru automobilových či průmyslových baterií a akumulátorů, světelných zdrojů a průmyslových svítidel, bojlerů a dalších velkých elektrozařízení apod.

9 Ostatní ujednání

Pravidla programu RECYKLOHRANÍ je Organizátor oprávněn jednostranně změnit nebo upravit. Organizátor je o takové změně nebo úpravě a datu účinnosti nového znění těchto pravidel povinen informovat školu přihlášenou do programu RECYKLOHRANÍ prostřednictvím elektronické pošty, a to v dostatečném časovém předstihu, alespoň pak 14 dní před účinností změny.

Program RECYKLOHRANÍ je koncipován jako dlouhodobý ekologicko-vzdělávací program, Organizátor si však přesto vyhrazuje právo ukončit program RECYKLOHRANÍ svým písemným oznámením s tím, že v takovém případě umožní v předem stanovené lhůtě, která musí činit alespoň jeden měsíc, a za předem stanovených podmínek vypořádání všech případných vzájemných závazků.

Organizátor je oprávněn uveřejnit školu registrovanou do programu RECYKLOHRANÍ v databázi škol, jejichž prostřednictvím se zajišťuje v rámci programu RECYKLOHRANÍ zpětný odběr elektrozařízení, baterií, akumulátorů laserových tonerů či inkoustových cartridgí.

Škola zapojená do programu RECYKLOHRANÍ může využívat jméno programu pro propagaci svých osvětových aktivit souvisejících se zapojením do programu. Po odchodu školy z programu či po ukončení jejích členství právo využívat jméno programu zaniká.

Spoluorganizátoři

   Partneři programu

COOKIES
Recyklohraní potřebuje Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby Vám mimojiné mohl ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko Přijmout vše.
Přijmout vše
Souhlas můžete odmítnout zde.