Pravidla projektu

 1. Členství v programu RECYKLOHRANÍ a jeho princip
 2. Přihlášení do programu a bezpečnost
 3. Obsluha programu a informace o bodech
 4. Sbírání bodů
 5. Podmínky pro sběr baterií a elektrozařízení
 6. Čerpání odměn
 7. Reklamace
 8. Výchova ke zpětnému odběru
 9. Ostatní ujednání

RECYKLOHRANÍ, aneb Ukliďme si svět! je dlouhodobý školní vzdělávací program finančně podporovaný společnostmi ASEKOL a.s., ECOBAT s.r.o., ELEKTROWIN a.s. a Cart4Future s.r.o. (dále společně jen „Společnosti“), který si klade za cíl propagovat osvětu v oblasti nakládání s odpady především v předškolních a školních zařízeních České republiky (MŠ, ZŠ, SŠ) (dále jen „školy“), spojenou s realizací zpětného odběru použitých baterií, drobného vysloužilého elektrozařízení a laserových tonerů či inkoustových cartridgí.

Od 1. ledna 2011 je jediným a výhradním organizátorem projektu společnost Recyklohraní,o.p.s. (dále jen „Organizátor“).

Školní vzdělávací program RECYKLOHRANÍ umožní školám deklarovat jejich ekologické myšlení a současně podpoří vnímání potřeby správného nakládání s odpady u žáků a studentů.

1 Členství v programu RECYKLOHRANÍ a jeho princip

 • Členem školního recyklačního programu RECYKLOHRANÍ, aneb Ukliďme si svět! (dále jen „program RECYKLOHRANÍ“), se může bezplatně stát každá škola, jež má právní subjektivitu (tj. má přiděleno identifikační číslo: 1 IČ = 1 subjekt v programu RECYKLOHRANÍ), která se prostřednictvím registračního formuláře na webových stránkách www.recyklohrani.cz přihlásí do programu RECYKLOHRANÍ a obdrží potvrzení o úspěšné registraci prostřednictvím kontaktního e-mailu. Škola je povinna vyplnit registrační formulář pravdivě a úplně.

 • Školy zaregistrované před 1. 9. 2012 v programu Ukliďme si svět! se členem školního recyklačního programu RECYKLOHRANÍ stávají automaticky. Svůj souhlas s automatickou registrací, se zpracováním údajů školy a s obchodními podmínkami dodavatele věrnostního programu (bodový účet) vysloví při svém prvním přihlášení do systému programu RECYKLOHRANÍ formou zkráceného registračního formuláře.

 • Program RECYKLOHRANÍ umožňuje školám získávat v návaznosti na vzdělávací a výchovné úkoly s ekologickou tematikou a na základě zpětného odběru drobného vysloužilého elektrozařízení, použitých baterií a laserových tonerů či inkoustových cartridgí na vlastní, tzv. bodový účet body, se kterými jsou dále spojeny odměny, které může škola čerpat v souladu s těmito pravidly programu RECYKLOHRANÍ. Na základě registrace v programu RECYKLOHRANÍ může být ve škole umístěna nádoba na zpětný odběr drobných elektrozařízení, box na zpětný odběr baterií a box na zpětný odběr laserových tonerů či inkoustových cartridgí.

 • Poskytnutím kontaktních údajů do programu RECYKLOHRANÍ dává škola souhlas s jejich využíváním pro účely programu RECYKLOHRANÍ, zejména pro zasílání nabídky odměn, informací o akcích programu RECYKLOHRANÍ apod. Tento souhlas lze kdykoli písemně odvolat, a to zasláním odvolání na adresu Organizátora: Recyklohraní,o.p.s. Soborská 1302/8, 160 00 Praha 6, nebo na jeho email info@recyklohrani.cz.  Detailní informace o zpracování osobních údajů a nakládání s nimi jsou popsány v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů pro účastníky projektů realizovaných společností Recyklohraní, o.p.s. dle GDPR.

 • Škola může ukončit účast v programu RECYKLOHRANÍ pouze písemným oznámením o ukončení účasti. Písemné oznámení o ukončení účasti musí být doručeno na adresu Organizátora: Recyklohraní,o.p.s., Soborská 1302/8, 160 00 Praha 6 nebo na email Organizátora: info@recyklohrani.czUkončit účast školy v programu RECYKLOHRANÍ může také Organizátor na základě opakovaného či zvlášť hrubého porušování těchto pravidel. V případě ukončení účasti je škola povinna vrátit přidělenou sběrnou nádobu na drobné elektrozařízení, sběrný box na baterie a sběrný box na laserové tonery či inkoustové cartridge v původním stavu, a to nejpozději do 30 dnů od ukončení své účasti v programu RECYKLOHRANÍ. Organizátor je oprávněn nepřijmout do programu RECYKLOHRANÍ školu, pokud jsou k tomu dány závažné důvody, zejména pokud se jedná o subjekt, který v minulosti zneužil výhody a/nebo mechanismus tohoto programu.

2 Přihlášení do programu a bezpečnost

 • Škola je povinna zajistit, aby jejím jménem komunikovaly a jednaly s Organizátorem pouze osoby k tomu oprávněné.

 • Pro komunikaci v programu RECYKLOHRANÍ se škola přihlašuje pomocí svého uživatelského jména (= identifikační číslo, IČ) a hesla, které obdrží po dokončení registrace na emailovou adresu kontaktní osoby, zadanou do registračního formuláře. V zájmu vlastní bezpečnosti je škola povinna uchovávat registrační údaje, zejména heslo, v tajnosti. Škola nese plnou odpovědnost za jakékoli zneužití svých registračních údajů, zejména hesla.

 • Přihlášením do programu RECYKLOHRANÍ škola akceptuje tato pravidla, včetně jejich případných změn provedených v souladu s těmito pravidly.

3 Obsluha programu a informace o bodech

 • Informace o programu RECYKLOHRANÍ, registrační formulář, pravidla projektu, kontakty, materiály ke stažení, přehled úkolů s odpadovou tematikou a katalog odměn, jsou školám bez nutnosti přihlášení se k dispozici na internetových stránkách www.recyklohrani.cz.

 • Informace o škole, aktuálním stavu bodů na kontě školy a jejich pohybu a formuláře na objednání odvozu sběrné nádoby na drobné elektrozařízení, sběrného boxu na baterie a sběrného boxu na laserové tonery či inkoustové cartridge, jsou dostupné pouze po zadání uživatelského jména a hesla na www.recyklohrani.cznebo poskytovány na infolince.

 • Telefonní číslo infolinky je 739 280 887 (volání z pevné linky je účtováno jako místní hovor do pevné sítě, volání z mobilního telefonu jako hovor do pevné sítě dle sazby operátora).

 • Případné dotazy je možno také zasílat na e-mailovou adresu info@recyklohrani.cz

4 Sbírání bodů

 • V rámci programu RECYKLOHRANÍ získávají jednotlivé školy body. Jejich výše je dána aktuálním sazebníkem zveřejněným na www.recyklohrani.cz, příp. je uvedena v zadání vyhlášeného úkolu či sběrové kampaně.

 • Společnosti a Organizátor mají právo změnit systém bodového hodnocení. Na tuto skutečnost budou školy upozorněny prostřednictvím webových stránek projektu RECYKLOHRANÍ a rovněž prostřednictvím e-mailu uvedeného při registraci školy, popř. na emailovou adresu, kterou příslušná škola uvedla jako kontaktní v průběhu projektu.

 • Platnost všech získaných bodů jsou vždy tři školní roky, počínaje školním rokem kdy nárok na čerpání bodů vnikl. Školní rok je počítán v období od 1. září jednoho roku do 30. června roku následujícího. Body nejsou platebním prostředkem ani jej nenahrazují. Body nejsou přenosné.

 • Body nebudou škole připsány, pokud byly získány v rozporu s dobrými mravy, byly získány na základě omylu nebo technické chyby nebo se jejich přidělení váže na důvody, které z jakéhokoli důvodu odpadly.

 • Pro určení počtu bodů získaných školou je rozhodující evidence bodů na bodovém účtu, ledaže škola prokáže nepochybně, že počet bodů na bodovém účtu je nesprávný.

 • Škola zajistí, aby se v průběhu každého školního roku alespoň 1x zúčastnila plnění některého z úkolů vyhlášených na www.recyklohrani.cz.

 • V případě, že škola tento úkol nesplní, aniž by k tomu byly dány důvody zvláštního zřetele hodné, Organizátor může účast školy v programu RECYKLOHRANÍ jednostranně ukončit; tím není dotčeno právo školy na odměny za již přidělené body.

 • Sazebník pro přidělování bodů v programu RECYKLOHRANÍ

5 Podmínky pro sběr baterií, elektrozařízení, tonerů a cartridgí

 • Baterie, elektrozařízení, tonery i cartridge je možné sbírat jen do nádob k tomu určených, označených a poskytnutých zdarma Společnostmi.

 • Sběrné nádoby musí být školou umístěny na takových místech, aby nedocházelo k porušování zásad bezpečnosti práce v prostorách školy. Za umístění sběrné nádoby odpovídá škola.

 • Z elektrozařízení je bodově ohodnoceno jen drobné elektrozařízení, tj. veškerá použitá, ale kompletní drobná elektrozařízení, kde zdrojem energie jsou baterie, akumulátory nebo jsou napájeny elektřinou ze sítě a nespadají do kategorie velkých spotřebičů.

 • Sběr velkých elektrospotřebičů (TV, PC monitorů, samostojných kopírek, praček, myček, ledniček,…) není bodově ohodnocen a tato zařízení budou svezena jen v případě, že byla užívána pro přímou potřebu školy a byla vyřazena z majetku školy.

 • Škola je povinna naplněnou sběrnou nádobu na drobné elektrozařízení/box na baterie/tonery a cartridge řádně připravit k odvozu dle pravidel zveřejněných na webových stránkách www.recyklohrani.cz v sekci Odvoz elektrozařízení/Odvoz baterií/Odvoz tonerů (přístupné pro registrované školy po přihlášení).

 • V případě opakovaného marného výjezdu (tzn. baterie / elektrozařízení / tonery, jejichž odvoz škola objednala, nejsou připraveny k odvozu) může být škola z projektu RECYKLOHRANÍ vyloučena.

 • Při nedodržení výše uvedených pravidel pro odvoz vysloužilého drobného elektrozařízení, použitých baterií nebo laserových tonerů či inkoustových cartridgí zaniká škole nárok na body za odevzdané elektrozařízení / baterie / tonery.

 • Body za sběr baterií, elektrozařízení, tonerů a cartridgí budou škole připsány na bodový účet vždy po uskutečnění jejich svozu a vyhodnocení (hmotnost, čistota), a to nejpozději do 14 dnů od provedení svozu.

6 Čerpání odměn

 • Body získané za plnění vyhlášených úkolů s odpadovou problematikou a sběr baterií, drobných elektrozařízení nebo laserových tonerů či inkoustových cartridgí si mohou jednotlivé školy po jejich zpracování v systému Organizátora za dále stanovených podmínek vyměnit za odměny.

 • Body z bodového účtu je třeba vyčerpat před vypršením jejich platnosti a rovněž před ukončením účasti školy v programu RECYKLOHRANÍ; po ukončení účasti v programu RECYKLOHRANÍ zaniká škole právo body jakýmkoli způsobem čerpat. Po případném znovuzařazení do programu RECYKLOHRANÍ je počáteční stav bodového účtu 0 bodů.

 • Získané body ani odměny není možné vyměnit za peněžní hotovost.

 • Přehled všech nabízených odměn je zveřejněn v katalogu odměn na webových stránkách www.recyklohrani.cz

 • Parametry a zobrazení odměn uvedených v katalogu mají jen informativní charakter.

 • Odměnu si vždy volí škola podle počtu získaných bodů a objednává ji prostřednictvím internetových stránek www.recyklohrani.cz. V rámci jedné objednávky je třeba zvolit odměny za minimálně 250 bodů. Po zvolení a objednání příslušné odměny prostřednictvím internetových stránek www.recyklohrani.cz bude z bodového účtu školy odečten odpovídající počet bodů, a to až do minimálního možného stavu 0 bodů. Pokud by byla zvolena odměna, jejíž odpovídající bodová hodnota by byla vyšší než stav bodového účtu školy, objednávka nebude provedena. 

 • Vybraná a řádně objednaná odměna prostřednictvím internetových stránek www.recyklohrani.cz bude zaslána na adresu školy a na jméno kontaktní osoby uvedené v přihlašovacím formuláři. Standardní doba doručení odměny je 14 pracovních dní, maximálně 30 pracovních dní. Pokud zboží není na skladě (např. z důvodu vyčerpání skladových zásob, technického zdokonalení, změně vývoje na trhu nebo zásahem vyšší moci), bude škole nabídnuta alternativní odměna srovnatelné kvality a druhu. Organizátor si vyhrazuje právo některý typ zboží stáhnout trvale nebo dočasně z nabídky katalogu. Informace o tomto kroku se dozví škola na infolince 739 280 887 nebo internetových stránkách www.recyklohrani.cz. Za prodloužení dodací lhůty způsobené nesprávně uvedenou adresou, resp. zpožděným informováním o změně adresy, nenese Organizátor odpovědnost. Za odměnu zaslanou poštou nebo jinou zásilkovou službou, která nebude vyzvednuta, popřípadě převzata v termínu, který byl uveden na oznámení o uložení zásilky na dané pobočce České pošty, nebo příslušné zásilkové služby, nelze poskytnout náhradu bodů.

 • Objednávku odměny nelze zpětně zrušit ani změnit.

7 Reklamace

 • Reklamace týkající se programu RECYKLOHRANÍ (zejména stav bodového účtu a objednávka odměn) musí škola uplatnit výhradně prostřednictvím e-mailové adresy info@recyklohrani.cz. V případě, že reklamaci nebude možné vyřešit přímo, bude po dořešení reklamace kontaktní osoba školy informována telefonicky nebo písemně a bude jí oznámen výsledek reklamace. Standardní doba pro vyřešení reklamace je jeden měsíc. Bodové transakce a další požadavky (např. nedoručení objednané odměny) lze reklamovat do 10 dnů ode dne, kdy se o záležitosti, která je důvodem reklamace, kontaktní osoba školy dozvěděla. Po uplynutí této lhůty nelze k uplatněné reklamaci přihlížet.

 • Na odměny se vztahuje standardní reklamační lhůta a další ustanovení dle obchodního zákoníku. U každé zasílané odměny je přiložen záruční doklad s jedinečným číslem a kontaktem na dodavatele odměn. Tento doklad musí být příjemcem odměny (školou) zaslán vždy spolu s reklamovanou odměnou organizátorovi, jinak nebude reklamace řešena. V případě, že má odměna záruční lhůtu delší než 24 měsíců, je nutné se s reklamací po uplynutí 24 měsíců obrátit přímo na výrobce/dodavatele daného zboží (odměny). Informace o výrobci/dodavateli zboží (odměny) jsou uvedeny v příbalovém letáku uvnitř balení, případně se lze obrátit na infolinku, která příslušné informace poskytne.

 • Odměny lze vrátit pouze z důvodu vady odměny nezaviněné školou jako příjemcem odměny, přičemž poštovné hradí škola. V případě, že je reklamace uznána oprávněnou, je vadné zboží (odměna) opraveno či vyměněno. Nebude-li možné odměnu opravit či vyměnit, má škola nárok na vrácení bodů (připsání na bodový účet) ve výši odpovídající bodové hodnotě příslušné odměny.

 • Odměny ve formě poukázek na zboží nebo služby nelze vracet a musí být vyčerpány ve lhůtě na nich uvedené. Případné reklamace zboží či služeb čerpaných na základě poukázky jsou již řešeny přímo s jednotlivými obchodními partnery poskytujícími služby nebo zboží.

 • Nedoručená odměna bude řešena výhradně prostřednictvím infolinky nebo prostřednictvím emailové adresy info@recyklohrani.cz.

 • Reklamovaná odměna bude školou vrácena na adresu sdělenou operátorem infolinky nebo na adresu: Recyklohraní,o.p.s., Soborská 1302/8, 160 00 Praha 6.

8 Výchova ke zpětnému odběru

 • Program RECYKLOHRANÍ je školní vzdělávací program, který pomáhá školám rozvíjet ekologické myšlení jejich žáků a studentů a současně u nich podporuje vnímání potřeby správného nakládání s vysloužilým elektrozařízením, bateriemi, tonery a cartridgemi nebo odpady a šetrného chování vůči životnímu prostředí.

 • Při registraci do programu RECYKLOHRANÍ má škola možnost zažádat o nádoby na sběr drobných elektrozařízení, box na sběr baterií a akumulátorů a box na sběr laserových tonerů či inkoustových cartridgí.

 • Vyjádří-li škola zájem o nádobu na sběr drobných elektrozařízení, box na sběr baterií a akumulátorů a box na sběr laserových tonerů či inkoustových cartridgí, vzniká Organizátorovi povinnost tuto nádobu i box škole dodat, neboť tímto vyjádřením zájmu ze strany školy zřizují škola a Organizátor místo zpětného odběru baterií a akumulátorů, místo zpětného odběru drobných elektrozařízení a místo zpětného odběru laserových tonerů či inkoustových cartridgí ve škole. Vlastnictví k sběrným nádobám na školu nepřechází.

 • Po přihlášení do programu RECYKLOHRANÍ a dokončení registrace s žádostí o sběrné nádoby budou škole zdarma dodány nádoby na sběr elektrozařízení, baterií a laserových tonerů či inkoustových cartridgí, a to standardně do 1 měsíce, nejpozději však do 2 měsíců od úspěšného dokončení registrace. Škola zodpovídá za přidělenou sběrnou nádobu a sběrný box a v případě jejich poškození nebo ztráty nese hmotnou odpovědnost. K ochraně sběrné nádoby a boxu škola přijme obvyklá opatření sloužící k ochraně majetku školy. Škola není oprávněna předat sběrné nádoby a/nebo jejich obsah jiné osobě než Organizátorovi nebo osobě, která se prokáže písemným pověřením Organizátora.

 • Organizátor a škola budou spolupracovat při informování žáků/studentů a dalších osob o způsobu zajištění zpětného odběru přenosných baterií, drobných elektrozařízení a laserových tonerů či inkoustových cartridgí.

 • Po úplném naplnění sběrné nádoby (tj. alespoň 80 % jejího objemu v případě sběrné nádoby na drobné elektrozařízení) si škola prostřednictvím webového formuláře na www.recyklohrani.cz objedná odvoz baterií (který garantuje společnost ECOBAT s.r.o.), elektrozařízení (který garantují společnosti ASEKOL a.s. a ELEKTROWIN a.s.). nebo laserových tonerů či inkoustových cartridgí (který garantuje společnost Cart4Future s.r.o.). Příslušná společnost je povinna zajistit odvoz do 7 pracovních dnů od přijetí objednávky.

 • Společnosti jsou oprávněny a povinny zpětně odebírat použité baterie a akumulátory (společnost ECOBAT s.r.o.), elektrozařízení (společnost ASEKOL, a.s. a ELEKTROWIN a.s.) a laserových tonerů či inkoustových cartridgí (společnost Cart4Future s.r.o.) ve škole. Místo zpětného odběru neslouží ke zpětnému odběru automobilových či průmyslových baterií, akumulátorů, světelných zdrojů a průmyslových svítidel, bojlerů, …

9 Ostatní ujednání

 • Pravidla programu RECYKLOHRANÍ je Organizátor oprávněn jednostranně změnit nebo upravit. Organizátor je o takové změně nebo úpravě a datu účinnosti nového znění těchto pravidel povinen informovat školu přihlášenou do programu RECYKLOHRANÍ prostřednictvím elektronické pošty, a to v dostatečném časovém předstihu, alespoň pak 14 dní před účinností změny.

 • Program RECYKLOHRANÍ je koncipován jako dlouhodobý ekologicko-vzdělávací program, Organizátor si však přesto vyhrazuje právo ukončit program RECYKLOHRANÍ svým písemným oznámením s tím, že v takovém případě umožní v předem stanovené lhůtě, která musí činit alespoň jeden měsíc, a za předem stanovených podmínek vypořádání získaných bodů; po uplynutí stanovené lhůty pozbývají nevyčerpané body platnosti. Současně Organizátor zajistí zpřístupnění změn a úprav těchto pravidel a jejich účinnosti i pomocí dalších vhodných informačních prostředků.

 • Organizátor si dále vyhrazuje právo v případě nutnosti měnit a upravovat obsah katalogu odměn. Organizátor si vyhrazuje právo změny zejména bodového hodnocení odměn v katalogu. Organizátor bude při těchto změnách zohledňovat zájem členů programu RECYKLOHRANÍ v maximální možné míře. Členové programu RECYKLOHRANÍ budou o těchto změnách informováni prostřednictvím webových stránek a e-mailu.

 • Organizátor je oprávněn uveřejnit školu registrovanou do programu RECYKLOHRANÍ v databázi škol, jejichž prostřednictvím se zajišťuje v rámci programu RECYKLOHRANÍ zpětný odběr elektrozařízení, baterií, akumulátorů laserových tonerů či inkoustových cartridgí.